Biuletyn Informacji Publicznej Warunki inwestycji - Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
Ostatnia aktualizacja strony: 07.06.2019, 10:34

Warunki inwestycji

Wtorek, 17 lipca 2007

Kryterium

Warunek

 

Produkt

 

 

 

 

KFK udziela wsparcia finansowego funduszom kapitałowym, które  inwestują w mikro-, małych i średnich przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców innowacyjnych, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i przedsiębiorców  o dużym potencjale rozwoju.

Struktura

 

KFK może obejmować akcje (udziały), jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, a także instrumenty dłużne funduszu. Ponadto, KFK może udzielić bezzwrotnych świadczeń na przygotowanie i monitorowanie inwestycji przez fundusz kapitałowy.

Udział KFK w kapitalizacji funduszu nie może przekroczyć 50 %.

Tryb

 

KFK udziela wsparcia finansowego funduszowi kapitałowemu wybranemu w drodze otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o konkursie ofert zostanie zamieszczone w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czas trwania inwestycji i stopa zwrotu

 

KFK inwestuje w fundusze, których czas trwania nie przekroczy 12 lat.

Fundusz składający ofertę przedstawia propozycję minimalnej oczekiwanej stopy zwrotu dla inwestorów („hurdle rate”). Propozycja ta będzie wiążąca dla funduszu.

Finansowanie dłużne będzie oparte o WIBOR lub inny wskaźnik oddający zmieniające się tendencje na rynku pieniężnym powiększony o marżę w zależności od ryzyka indywidualnego projektu.

Monitoring

 

KFK jako pasywny inwestor będzie miał wpływ na działalność funduszy, w które inwestuje, poprzez członkostwo przedstawiciela KFK w organie kontrolnym funduszu. Wyniki funduszy będą monitorowane przynajmniej raz na kwartał.

Warunki wyjścia

 

Wpływy z zakończenia inwestycji funduszu będą wypłacane w następującej kolejności:

1. Inwestorom funduszu, aż do momentu otrzymania kwot równych dokonanym wpłatom;

2. Krajowemu Funduszowi Kapitałowemu, aż do momentu otrzymania kwoty równej udzielonemu wsparciu finansowemu;

3. Inwestorom funduszu, aż do momentu otrzymania stopy zwrotu w wysokości wskazanej w umowie o udzielenie wsparcia finansowego

4. Krajowemu Funduszowi Kapitałowemu, aż do momentu otrzymania stopy zwrotu określonej w umowie o udzielenie wsparcia finansowego

Środki, które pozostaną po powyższym rozliczeniu, są dzielone między osoby lub podmiot zarządzający funduszem, inwestorów funduszu i KFK, zgodnie z umową o udzielenie wsparcia finansowego.

W przypadku, gdy KFK udziela finansowania w drodze obejmowania emitowanych przez fundusz obligacji, obligacji z prawem pierwszeństwa, obligacji zamiennych na akcje lub warrantów subskrypcyjnych, wpływy z zakończenia inwestycji funduszu będą w pierwszej kolejności wypłacane KFK, aż do momentu otrzymania kwoty udzielonego wsparcia oraz uzyskania stopy zwrotu określonej w umowie o udzielenie wsparcia, a następnie według zasad określonych powyżej.

Metadane

Data publikacji : 17.07.2007
Data modyfikacji : 02.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Balik
Osoba modyfikująca informację:
Bartosz Balik
©1999-2019 Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL