Biuletyn Informacji Publicznej Rodzaje inwestycji - Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
Ostatnia aktualizacja strony: 07.06.2019, 10:34

Rodzaje inwestycji

Wtorek, 17 lipca 2007

KFK udziela wsparcia funduszom kapitałowym inwestującym w mikro-, małych i średnich przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców innowacyjnych, przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową oraz przedsiębiorców o dużym potencjale rozwoju. 

Wsparcie udzielane przez KFK polega na inwestycji w kapitały własne funduszy kapitałowych i udzielaniu różnych form długoterminowego długu. KFK może przyznać także bezzwrotne świadczenia na pokrycie części kosztów przygotowania i monitorowania inwestycji dokonywanych przez fundusz kapitałowy.

 

Określone ustawowo formy wsparcia udzielanego funduszom kapitałowym są następujące:

  • obejmowanie i nabywanie ich udziałów i akcji,
  • uczestniczenie w funduszach kapitałowych działających w formie spółek komandytowych, komandytowo – akcyjnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  • nabywanie ich certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa,
  • nabywanie emitowanych przez nie obligacji, obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych,
  • udzielanie bezzwrotnych świadczeń na sfinansowanie części kosztów poniesionych przez fundusz kapitałowy na przygotowanie inwestycji i monitorowanie portfela tych inwestycji.

Zasady wsparcia udzielanego przez KFK uwzględniają preferencyjne traktowanie inwestorów komercyjnych.

Więcej o zasadach finansowania

Metadane

Data publikacji : 17.07.2007
Data modyfikacji : 02.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Balik
Osoba modyfikująca informację:
Bartosz Balik
©1999-2019 Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL